Skip to main content
SIGEL. RUIMTE VOOR IDEEEN.
SIGEL. RUIMTE VOOR IDEEEN.

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn verheugd over uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten en diensten en willen graag dat u zich bij een bezoek aan onze website veilig voelt met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. De bescherming van uw gegevens is voor ons een belangrijk thema. De naleving van de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) is voor ons een vanzelfsprekendheid.

In het kader van onze informatieplicht willen wij dit privacybeleid zo transparant mogelijk maken. Daartoe zetten wij hieronder de doelbinding van de verwerking van uw gegevens, het gebruik van cookies, tracking/analysetools, sociale media en andere diensten van derden uiteen en informeren wij u over uw rechten.

Indien u nog vragen hebt over de behandeling van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming op te nemen (zie hieronder voor contactgegevens).

1. Verantwoordelijke entiteit
Sigel GmbH
Bäumenheimer Straße 10
D-86690 Mertingen #
Telefoon: +49 9078 81 - 0
Fax: +49 9078 81 – 289
E- mail: info@sigel.de

De verantwoordelijke entiteit (verwerkingsverantwoordelijke) in de zin van de AVG, die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, hierna "gegevens" genoemd.

Redactioneel verantwoordelijk voor de inhoud van de blog-artikelen volgens § 5 TMG (Telemediengesetz) en § 18 lid 2 MStV (Medienstaatsvertrag) is
Dhr.
Götz Stamm
SIGEL GmbH
Bäumenheimer Str.10,D-86690 Mertingen
Telefoon: +49 9078 81 - 0
Fax: +49 9078 81 – 289
E- mail: info@sigel.de
 

2. Definities
We willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze inhoud en diensten.

"Persoonsgegevens" betekent volgens de AVG alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Een natuurlijke persoon is identificeerbaar als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, door associatie met een identificator (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens of bijzondere kenmerken zoals de genetische, economische en sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Onder "verwerking" wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Dit omvat met name het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, bewaren, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van overdracht, verspreiden of ter beschikking stellen, vergelijken, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Wat de andere gebruikte termen inzake gegevensbescherming betreft, verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de AVG.
 

3. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
In principe is het niet nodig dat u gegevens verstrekt om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben wij echter uw naam en adres en andere gegevens nodig om de gevraagde diensten te kunnen leveren.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het toezenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Indien dit vereist is, zullen wij u hierop wijzen. Bovendien verwerken wij alleen gegevens die u ons vrijwillig verstrekt en, indien van toepassing, gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt (bijv. uw IP-adres en de pagina's die u opent, de browser die u gebruikt en uw besturingssysteem, datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden).

Als u gebruik maakt van diensten, verzamelen wij over het algemeen alleen de gegevens die wij nodig hebben om de diensten te verlenen. Voor zover wij u om aanvullende gegevens vragen, gaat het om vrijwillige informatie.
 

4. Doelbinding van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met de beginselen van minimale gegevensverwerking en doelbinding. Het beginsel van doelbinding houdt in dat gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden wordt niet geacht onverenigbaar te zijn met de oorspronkelijke doeleinden.

In beginsel verwerken wij uw gegevens om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Om klantenrelaties te onderhouden, kan het ook nodig zijn dat wij of een dienstverlenend bedrijf in opdracht van ons deze gegevens gebruiken om u te informeren over productaanbiedingen of om online-enquêtes te houden om beter tegemoet te komen aan de verzoeken en eisen van onze klanten.

Wij zullen de gegevens die u online verstrekt alleen verwerken voor de doeleinden die u zijn meegedeeld.
 

5. Bekendmaking van gegevens aan externe partijen
Uw gegevens zullen slechts in uitzonderlijke gevallen aan externe partijen worden doorgegeven, zoals

 • aan externe dienstverleners die namens ons optreden (verwerkers), indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie,
 • aan met ons verbonden ondernemingen in de zin van § 271 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HBG), voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen,
 • aan overheidsinstellingen en -autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of
 • als u hiermee instemt.

Wij sluiten de desbetreffende verwerkingsovereenkomsten met de verwerkers af op basis van art. 28 van de AVG. De door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de AVG. De doorgegeven gegevens mogen alleen door onze dienstverleners worden gebruikt om hun taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van de door ons toevertrouwde dienstverleners.

Het doorgeven en verder verwerken van gegevens aan instellingen en autoriteiten die gerechtigd zijn informatie te ontvangen, zal alleen plaatsvinden in het kader van de relevante wetgeving of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van een gerechtelijke beslissing.

Verder geven wij geen gegevens door aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Uiteraard respecteren wij het als u ons uw gegevens niet wilt geven ter ondersteuning van onze klantrelatie (met name voor direct marketing of marktonderzoek). Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of anderszins verhandelen, tenzij u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
 

6. Doorgifte van gegevens aan een derde land
Indien bij het gebruik van diensten van derden gegevens worden bekendgemaakt of doorgegeven aan derden in een derde land, d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), en gegevens verder worden verwerkt, gebeurt dit alleen op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting, onze gerechtvaardigde belangen of indien dit noodzakelijk is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij gegevens in een derde land of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe indien de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van de AVG. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen van de EU").
 

7. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is de toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a, van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van de gevraagde dienst en de uitvoering van het contract, doen wij een beroep op art. 6, lid 1, onder b, van de AVG als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6, lid 1, onder c, van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is art. 6, lid 1, onder f, van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.
 

8. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
Wij slaan uw gegevens slechts op tot het doel is bereikt en er geen andere wettelijke opslagverplichtingen bestaan (bv. opslagverplichtingen krachtens handels- of belastingwetgeving).

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven, zullen wij uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw gegevens en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het wissen verhinderen.

Daarnaast kan in individuele gevallen, bijvoorbeeld voor bewijsdoeleinden, langere opslag aangewezen zijn voor de verdediging/uitvoering van civielrechtelijke of publiekrechtelijke vorderingen.
 

9. Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt
Bij gebruik van onze website kunnen de volgende gegevens om organisatorische en technische redenen worden verwerkt: de namen van de pagina's die u opent, de browser die u gebruikt en uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres.
 

10. Cookies
Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van een cookie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Sommige cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Als cookies worden geplaatst, verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In de regel slaan de door ons gebruikte cookies geen andere persoonlijke gegevens van de gebruiker op dan het IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze websites en om de navigatie voor u gemakkelijker te maken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

Natuurlijk kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser voor details over hoe dit werkt. Als u echter geen cookies accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van ons webaanbod.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten ("technisch noodzakelijke cookies") worden opgeslagen op basis van ons legitiem belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Technisch onnodige cookies worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven (op basis van de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, onder a, van de AVG).

U kunt de cookie-instellingen op elk moment aanpassen via de volgende link en de toestemming die u al hebt gegeven, intrekken: Cookie-instellingen aanpassen.
 

11. Analyse- en traceerinstrumenten

11.1 Algemeen
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Voor meer informatie, zie het volgende.

11.2 Google Analytics
Op onze website gebruiken wij Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, of als de dienst wordt verleend in de Europese Unie (EU), Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (zogenaamde "IP-maskering").

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

De gegevens worden verwerkt indien de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG (bv. EU-standaardcontractbepalingen met aanvullende maatregelen) van toepassing zijn.

Voor zover een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd en verleend, vindt de verwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op Cookie-instellingen. Er zal dan een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen.

U kunt het privacybeleid van Google raadplegen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en de gebruiksvoorwaarden van Google op https://policies.google.com/terms?hl=nl.

11.3 Google Ads
Wij maken gebruik van "Google Ads" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Ads stelt ons in staat onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van reclamemedia op externe websites.

Zo kunnen wij nagaan hoe succesvol individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclameboodschappen worden door Google via zogeheten "adservers" uitgeleverd. Daartoe gebruiken wij adserver-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van de advertenties of de kliks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Indien u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google Ads een cookie op uw pc bewaard.

Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De volgende informatie wordt gewoonlijk opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie: Unieke cookie-ID, aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor conversies na weergave), opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken).
Deze cookies stellen Google in staat uw webbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Ads-klanten.

Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde reclameactiviteiten. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van Google Ads. Voor zover wij weten, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Google uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Wij gebruiken Google Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om advertenties weer te geven die relevant en interessant voor u zijn, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.

Voor zover een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd en verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op Cookie-instellingen. Er zal dan een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen.
De gegevens worden verwerkt indien de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG (bv. EU-standaardcontractbepalingen met aanvullende maatregelen) van toepassing zijn. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Het opslaan van cookies kan ook worden voorkomen door uw webbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads) worden geblokkeerd. Let op: deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Bovendien kunt u op interesses gebaseerde advertenties deactiveren via de link http://optout.aboutads.info. Let op: deze instelling wordt ook verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over instel- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-webpagina's:

 • Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
 • Google website statistieken: https://services.google.com/sitestats/nl.html

11.4 Google Remarketing
Onze websites maken gebruik van Google Remarketing van "Google". Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en via welke uw gebruiksgedrag wordt geregistreerd en geëvalueerd door Google wanneer u verschillende websites bezoekt. Op deze manier kan Google uw eerdere bezoek aan onze website vaststellen. Naar eigen zeggen combineert Google de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens niet met uw persoonsgegevens die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt met name bij remarketing gebruik gemaakt van pseudonimisering.

Voor zover een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd en verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op Cookie-instellingen. Er zal dan een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen.
De gegevens worden verwerkt indien de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG (bv. EU-standaardcontractbepalingen met aanvullende maatregelen) van toepassing zijn.

U kunt deelname aan deze tracering op verschillende manieren voorkomen:

 • door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derde partijen ertoe leiden dat u geen advertenties van derde partijen ontvangt;
 • door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies verwijdert;
 • door het permanent uit te schakelen in uw Firefox, Internet Explorer of Google Chrome browsers op de link http://www.google.com/settings/ads/plugin,
 • door middel van de overeenkomstige cookie-instelling. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.
 • Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html.

11.5 YouTube Video's
Onze websites bevatten zogenaamde embeddings van video's op YouTube. Deze maken echter alleen de verbinding met YouTube mogelijk. YouTube is een dienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA of, als de dienst wordt geleverd in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, door Google Ireland Limited, met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen "Google").

De gegevens worden verwerkt indien de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG (bv. EU-standaardcontractbepalingen met aanvullende maatregelen) van toepassing zijn.

Met de integratie van YouTube beogen wij u op onze website verschillende video's te kunnen laten zien, zodat u ze direct op onze website kunt bekijken.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Ons noodzakelijk legitiem belang is gelegen in het grote voordeel dat YouTube biedt. Door externe video's te integreren, ontlasten wij onze servers en kunnen wij de overeenkomstige middelen elders gebruiken. Dit kan onder meer de stabiliteit van onze servers verbeteren. YouTube en Google hebben een legitiem belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om hun eigen diensten te verbeteren.

Voor zover een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd en verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op Cookie-instellingen. Er zal dan een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de mededelingen inzake gegevensbescherming van YouTube en Google, die u hier kunt raadplegen: www.google.com/policies/privacy/

Informatie over de privacy-instellingen van Google vindt u op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

11.6 Amazon
Op onze website heeft u de mogelijkheid om onze producten te kopen via een link van Amazon. Om deze dienst te verlenen, maken wij gebruik van het Amazon Partnerprogramma ("Amazon Partnernet") van de firma Amazon.com, Inc.

Amazon Partnernet is een affiliate-marketingprogramma aangeboden door Amazon. De op onze website geplaatste links naar onze producten op het verkoopplatform Amazon zijn bedoeld voor een verwijzingsprovisie, die wij ontvangen als u op een van de partnerlinks klikt en het betreffende product op Amazon koopt.

Indien u de link naar onze aanbiedingen op Amazon gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens via het Amazon partnerprogramma aan Amazon worden doorgegeven en verwerkt.

Amazon maakt onderscheid tussen drie categorieën van informatie bij het gebruik van het Amazon-verkoopplatform.

In de eerste plaats de informatie die u actief aan het bedrijf verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats en betalingsinformatie.

De tweede categorie is "automatische informatie". Deze worden voornamelijk gegenereerd door het gebruik van cookies en bevatten informatie over uw gebruiksgedrag, IP-adres, apparaatinformatie zoals het gebruikte besturingssysteem, de gebruikte browser en locatie-identificatie van het apparaat.

In dit verband slaat Amazon ook de zogenaamde URL-clickstream op, d.w.z. de volgorde waarin de internetaanbiedingen van Amazon worden opgeroepen, alsmede de herkomst van een bestelling via cookies, die Amazon Partnernet mogelijk maakt.

Door het gebruik van cookies door Amazon bestaat ook de mogelijkheid dat Amazon de verzamelde gegevens aan uw Amazon-account kan toewijzen terwijl u onze website bezoekt en tegelijkertijd op uw Amazon-account bent ingelogd.

Als derde categorie noemt Amazon de zgn. "Informatie uit andere bronnen", zoals bijgewerkte informatie over afleveradressen van de respectieve pakketbezorgings- en transportbedrijven.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die over u worden verzameld, en met name over het precieze doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, kunt u terecht op

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens zijn Amazon EU S.à r.l., Amazon Media EU S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l. en Amazon Europe Core S.à r.l., elk gevestigd te 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
Voorts is de verantwoordelijke instantie Amazon Digital Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München. Deze bedrijven worden door Amazon gezamenlijk aangeduid als "Amazon Europe".
De verwerking van persoonsgegevens in Duitsland wordt uitgevoerd door het filiaal van Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München.

11.7 Commerce Connector
Wij bieden op onze website, via de afzonderlijke productbeschrijvingen, ook de mogelijkheid om ze te kopen via verschillende andere handelaren die onze producten aanbieden.

Voor de vermelding van de verschillende handelaren gebruiken wij het aanbod van Commerce Connector GmbH.

Door op de link naar een handelaar in de aanbieding te klikken, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Commerce Connector GmbH.

Uw persoonsgegevens worden namens ons verwerkt door Commerce Connector GmbH op basis van art. 28 van de AVG.

Indien in het kader van deze opdracht voor verwerking persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit alleen indien aan de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van de AVG.
 

12. Sociale media
Onze website maakt gebruik van de volgende links naar sociale media:

12.1 Facebook
Onze pagina's bevatten links naar het sociale netwerk Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA of, indien de dienst wordt aangeboden in de Europese Unie (EU), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

U kunt deze links herkennen aan hun ontwerp met het Facebook-logo of bekende kleuren (bijvoorbeeld een witte "f" op een blauwe tegel of de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken). Het kan ook worden aangeduid met de toevoeging "Facebook Social Plugin".

Wanneer u op de links klikt, bijvoorbeeld door op de knop te klikken, wordt informatie dat u bepaalde pagina's van onze website hebt bezocht, door uw browser aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Voor Facebook-gebruikers die op hetzelfde moment zijn ingelogd, betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw respectieve persoonlijke account. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, moet u zich bij uw Facebook-gebruikersaccount uitloggen en uw cookies verwijderen voordat u onze website oproept.

Zelfs als u geen lid bent van Facebook, slaat Facebook toch uw IP-adres op. Voor Europese gebruikers zal echter alleen een geanonimiseerd IP-adres worden opgeslagen.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een Facebook-server en daar opgeslagen. Dit kan ook resulteren in een doorgifte naar de servers van Facebook Inc. in de VS.
De in dit verband verzamelde gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bijzondere voorschriften van art. 44 e.v. van de AVG door Facebook in de VS en andere landen buiten de Europese Unie.

Wij gebruiken de Facebook-links op grond van onze rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Hier gaat het om de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van ons online-aanbod.

Voor zover een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd en verleend, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op Cookie-instellingen.

Er zal dan een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen.

Voor meer informatie, met name over het precieze doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Privacy-instellingen, inclusief de optie om het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden uit te schakelen, zijn hier beschikbaar.

12.2 Facebook Pixel
Met uw toestemming gebruiken wij de zogenaamde "cookies" op onze website. "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met behulp van Facebook Pixel is het enerzijds mogelijk voor Facebook om bezoekers van ons online aanbod te identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"). Dienovereenkomstig streven wij met het gebruik van Facebook Pixel het doel na om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die overeenkomen met de bepaalde kenmerken (bv. .) Interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Op die manier willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met de "Conversion"-tool van Facebook Pixel kunnen wij ook uw acties volgen nadat u een Facebook-advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt. Dit is om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te monitoren en te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.

Via de Facebook-pixel brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de Facebook-server. Dit kan ook resulteren in een doorgifte naar de servers van Facebook Inc. in de VS. Facebook maakt gebruik van standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en baseert zich op besluiten inzake een passend beschermingsniveau voor specifieke landen om de doorgifte van gegevens van de EER naar de VS of andere derde landen te legitimeren.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: Door de integratie van de Facebook-pixel ontvangt Facebook de informatie dat u op een advertentie van ons hebt geklikt of de betreffende webpagina van onze website hebt opgeroepen. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op de behoeften afgestemde ontwerp van Facebookpagina's. Voor dit doel creëren Facebook en zijn partners gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die aan u worden getoond op Facebook, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van Facebook. Voor dit doel kunnen ook cookies op uw pc worden opgeslagen.

Als u bij Facebook bent geregistreerd, kunt u bepalen welke soorten advertenties binnen Facebook aan u worden getoond door naar de door Facebook ingestelde pagina te gaan en daar de instructies te volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingen voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, is uw toestemming de rechtsgrondslag voor het gebruik van Facebook Pixel (art. 6, lid 1, onder a, van de AVG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u de tracking van Facebook Pixel wilt deactiveren of uw toestemming wilt intrekken, klikt u op "Weigeren" in de knop "Cookie-instellingen" voor de Facebook Pixel-dienst.

12.3 Instagram
Op onze websites worden links naar "Instagram" gebruikt. Instagram wordt beheerd door Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, VS of, indien de dienst wordt aangeboden in de Europese Unie (EU), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

De (beeld)links zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera".

Als u de links activeert door erop te klikken, wordt de informatie dat u bepaalde pagina's van onze website hebt bezocht, doorgestuurd naar de servers van Instagram/Facebook. Voor gebruikers van Instagram/Facebook die op hetzelfde moment zijn ingelogd, betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw respectieve persoonlijke account. Wanneer u op de links klikt, wordt deze informatie rechtstreeks van uw browser naar Instagram/Facebook verzonden en daar opgeslagen. Zelfs als u geen lid bent van de bovengenoemde sociale netwerken, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Instagram/Facebook uw IP-adres bepaalt en opslaat.

Als u wilt voorkomen dat Instagram/Facebook uw bezoek aan onze websites koppelt aan uw Instagram-account, moet u zich bij uw Instagram-account uitloggen voordat u onze websites bezoekt.

Wij gebruiken de Instagram-links op grond van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Hier gaat het om de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van ons online-aanbod.

Indien een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op Cookie-instellingen.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking van de gegevens, alsmede over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram, dat u kunt raadplegen via http://instagram.com/about/legal/privacy/.

12.4 LinkedIn
Onze pagina's bevatten functies van de LinkedIn-dienst, die wordt beheerd door LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043 in de VS. De LinkedIn-link is gemarkeerd met een grijs logo met de witte letters "in".

Als u de voornoemde links gebruikt, d.w.z. op de desbetreffende knop klikt, wordt de informatie dat u bepaalde pagina's van onze website hebt bezocht, doorgestuurd naar de servers van LinkedIn. Voor gebruikers van LinkedIn die op hetzelfde moment zijn ingelogd, betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw respectieve persoonlijke account. Wanneer u de knoppen, d.w.z. de LinkedIn-links, gebruikt, wordt deze informatie rechtstreeks van uw browser naar LinkedIn verzonden en daar opgeslagen. Zelfs als u geen lid bent van LinkedIn, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat LinkedIn uw IP-adres ziet en opslaat.

Als u er niet mee instemt dat LinkedIn via onze website gegevens over u verzamelt, vragen wij u om uit te loggen bij LinkedIn voordat u onze website bezoekt. U hebt ook de mogelijkheid om de LinkedIn plug-ins te blokkeren met add-ons voor uw browser.

U hebt ook de mogelijkheid om de LinkedIn plug-ins te blokkeren met add-ons voor je browser. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Hier gaat het om de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van ons online-aanbod.

Indien een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op Cookie-instellingen.

Om het doel en de reikwijdte van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens te weten te komen, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u terecht op de website met het privacybeleid van LinkedIn op http://linkedin.com/legal/privacy-policy.

12.5 XING
Wij willen de gebruikers van onze website erop wijzen dat op onze website links naar XING zijn geïnstalleerd. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. De (beeld-)link wordt gemarkeerd door een grijze "X" op een witte achtergrond, gebaseerd op het Xing-logo.

Als u de voornoemde links gebruikt, d.w.z. op de desbetreffende knop klikt, wordt de informatie dat u bepaalde pagina's van onze website hebt bezocht, doorgestuurd naar de servers van XING. Voor gebruikers van XING die op hetzelfde moment zijn ingelogd, betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw respectieve persoonlijke account. Wanneer u de knoppen, d.w.z. de XING-links, gebruikt, wordt deze informatie rechtstreeks van uw browser naar XING verzonden en daar opgeslagen. Zelfs als u geen lid bent van de bovengenoemde sociale netwerken, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat XING uw IP-adres bepaalt en opslaat.

Als u er niet mee instemt dat XING via onze website gegevens over u verzamelt, vragen wij u om uit te loggen bij XING voordat u onze website bezoekt. U hebt ook de mogelijkheid om XING plug-ins te blokkeren met add-ons voor uw browser.

Wij gebruiken de XING-links op grond van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Hier gaat het om de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van ons online-aanbod.

Indien een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op Cookie-instellingen.

Om het doel en de omvang van de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens te kennen, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u terecht op de hieronder vermelde websites met de privacyverklaringen van de aanbieders van de sociale netwerken op: XING: https://www.xing.com/privacy

12.6 YouTube
Onze websites maken gebruik van links naar Youtube.de/Youtube.com, dat wordt vertegenwoordigd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS of, indien de dienst wordt geleverd in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, door Google Ireland Limited, met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Als u de link activeert door erop te klikken, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de gekoppelde inhoud op de website weergegeven door uw browser te informeren.

Hiermee wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke website u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube of Google, zal YouTube deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccounts op deze platforms. Bij het gebruik van deze links, zoals het aanklikken/starten van een video of het verzenden van een commentaar, wordt deze informatie toegewezen aan uw bijv. YouTube-gebruikersaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen voordat u de link gebruikt.

Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS. De gegevens worden verwerkt indien de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG (bv. EU-standaardcontractbepalingen met aanvullende maatregelen) van toepassing zijn.

Wij gebruiken de YouTube-links op grond van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Hier gaat het om de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van ons online-aanbod.

Indien een overeenkomstige toestemming voor het plaatsen of opslaan van cookies is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op Cookie-instellingen.

Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
 

13. SIGEL Microsites
SIGEL microsites zijn websites die door SIGEL worden beheerd. Ze zijn visueel aangepast aan de merkidentiteit van SIGEL en zijn toegankelijk via een link op de website van SIGEL. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van SIGEL zijn van toepassing op de microsites. SIGEL is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de gegevens.
 

14. Seminars, webinars, handelsbeurzen en evenementen
Op onze pagina's kunt u zich inschrijven voor de evenementen die wij aanbieden en nadere informatie aanvragen. In de eerste stap hebben wij alleen uw contactgegevens nodig, met name uw e-mailadres. De informatie die u in het kader van de aanvraag voor een evenement, de registratie of de informatieverstrekking verstrekt, zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Dit houdt met name in dat wij contact met u kunnen opnemen.

Wij wissen deze gegevens nadat uw verzoek definitief is verwerkt. Indien van toepassing, kunnen wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een evenement wordt geboekt. In dat geval bewaren wij uw gegevens totdat de wettelijke bewaarplicht (bijv. volgens de Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde of het Duitse wetboek van koophandel) niet meer van toepassing is.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder b, van de AVG.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6, lid 1, onder c, van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, is art. 6, lid 1, onder f, van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.
 

15. E-mailnieuwsbrieven bestellen
Wij bieden u de mogelijkheid om een nieuwsbrief te bestellen. Op onze website (https://www.sigel-office.com) kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief over nieuwe producten en informatie van SIGEL GmbH.

Indien u zich inschrijft voor een dergelijke nieuwsbrief, zullen wij de in dit kader van u verzamelde gegevens als volgt verwerken:

15.1 Inschrijving voor en toezending van de nieuwsbrief
Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres en uw voor- en achternaam. Wij slaan uw e-mailadres op met het oog op de toezending van de nieuwsbrief. Als u zich hebt ingeschreven voor een speciale nieuwsbrief voor handelaren, slaan wij naast de verplichte gegevens hierboven ook de bedrijfsnaam op.

De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a, van de AVG.

Wij hebben uw toestemming geregistreerd en zijn verplicht de inhoud ervan te allen tijde opvraagbaar te houden.

Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens en informatie geschiedt op vrijwillige basis. Zij worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en/of om de e-mailnieuwsbrief te personaliseren.

15.2 Dubbele opt-in-procedure
Indien u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief, worden de door u verstrekte en aan ons toegezonden persoonsgegevens en informatie door ons elektronisch geregistreerd en opgeslagen. Het doel van deze verwerking is in de eerste plaats de uitvoering van de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarmee u kunt instemmen met de regelmatige ontvangst van de e-mailnieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, nadat u uw gegevens en informatie hebt verstrekt, een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres en u in deze e-mail vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien uw inschrijving niet wordt bevestigd, worden uw gegevens gewist.

Na uw bevestiging bewaren wij uw IP-adres en het tijdstip van bevestiging. Het doel van deze procedure is het bewijs te leveren van uw inschrijving op de e-mailnieuwsbrief en, indien nodig, eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen vaststellen en voorkomen. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, onder f, van de AVG.

15.3 Nieuwsbrief-tracking
Wij willen erop wijzen dat wij het gedrag van de lezers van onze e-mailnieuwsbrief evalueren. Voor deze evaluatie maken wij gebruik van de functies van externe dienstverleners. Persoonsgegevens worden namens ons verwerkt door externe dienstverleners op basis van art. 28 van de AVG.

Indien in het kader van deze opdracht voor verwerking persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit alleen indien aan de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van de AVG.

Wij gebruiken de aldus verkregen gegevens om een gebruikersprofiel op te stellen, zodat wij de nieuwsbrief op uw individuele interesses kunnen afstemmen. Wanneer u de nieuwsbrief leest, registreren wij welke links u aanklikt in de nieuwsbrief en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af.
Er vindt geen verdere gebruikersgerelateerde analyse plaats.

Het doel van deze verwerking is de kwaliteit van de nieuwsbrief te verbeteren en onze aanbiedingen te optimaliseren. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, onder f, van de AVG.

15.4 Duur van de opslag
De bij de registratie verzamelde gegevens (e-mailadres en vrijwillige gegevens) worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld. Dit is het geval na een annulering van de nieuwsbrief of een herroeping van uw toestemming.

De gegevens en informatie die via de trackingfunctie worden opgeslagen, worden bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Nadat u zich hebt uitgeschreven of uw toestemming hebt ingetrokken, slaan wij uw gegevens louter statistisch en anoniem op.

15.5 Herroeping
U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken en zich daarmee uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door op de link in elke nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar datenschutz@sigel.de.

Wanneer u uw toestemming per e-mail intrekt, geef dan aan voor welke nieuwsbrief u uw toestemming wilt intrekken.

Indien u zich voor het ontvangen van beide nieuwsbrieven heeft aangemeld, kunt u uw toestemming voor het toesturen van beide nieuwsbrieven in één e-mail uiteraard intrekken.

Indien wij in uw herroepingse-mail geen indicatie van uw keuze voor een nieuwsbrief ontvangen, gaan wij ervan uit dat u de toestemming die u voor beide nieuwsbrieven hebt gegeven, wenst in te trekken.

De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
 

16. Contact
Indien u telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a, van de AVG door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Zodra het betreffende gesprek met u is beëindigd en de betreffende kwestie definitief is opgehelderd, zullen wij de in dit verband verkregen gegevens wissen.

16.1 Contactformulier website
Wanneer u ons contactformulier op onze website (https://www.sigel-office.com/de/kontaktieren-sie-uns/) gebruikt, vragen wij u om persoonlijke informatie. Om ons in staat te stellen de aanvraag te beantwoorden, moet een geldig e-mailadres worden opgegeven. Verdere informatie over uzelf kan vrijwillig worden verstrekt.

Uw gegevens zullen per e-mail worden verwerkt.

Om technische redenen kan een versleutelde overdracht van uw contactinformatie niet worden gegarandeerd. Theoretisch bestaat dus de mogelijkheid dat onbevoegden kennis nemen van de gegevens of deze zelfs vervalsen.

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in Duitsland, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking met het oog op het opnemen van contact met ons is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming. Door op de knop "Verzenden" te klikken, stemt u in met de verwerking van uw contactinformatie voor de bovengenoemde doeleinden. Indien u niet akkoord gaat, moet u het proces afbreken. In dat geval zal het contactformulier niet worden verzonden en zullen uw gegevens niet worden verwerkt.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a, van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Hiertoe kunt u schrijven naar mevr. Jil Schütz, SlGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of een e-mail sturen naar datenschutz@sigel.de.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is om uw vragen te verwerken en voor verdere correspondentie met u. De door ons bij het gebruik van het contactformulier verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen en worden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming gewist nadat uw aanvraag is afgehandeld, tenzij er een andere wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Wij gebruiken een ticketsysteem om uw verzoek te verwerken.

16.2 Contact opnemen via Facebook Messenger
Wij bieden ook het communicatiemedium van de Messenger-dienst van het sociale netwerk Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA, of indien de dienst in de Europese Unie (EU) wordt aangeboden, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Indien u de Messenger van het sociale netwerk Facebook gebruikt om contact met ons op te nemen, zijn de toelichtingen betreffende gegevensbescherming volgens punt 12.1 en punt 12.2 dienovereenkomstig van toepassing.
 

17. Wedstrijden en prijsvragen
Als u zich abonneert op de nieuwsbrief in het kader van uw deelname aan een van onze prijsvragen, verwerken wij uw persoonsgegevens op de rechtsgrondslag van toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken en zich daarmee uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door op de link in elke nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar datenschutz@sigel.de.

Voor gedetailleerde informatie over de verzending van nieuwsbrieven wordt verwezen naar punt 16 van dit privacybeleid. Nadere informatie over gegevensbescherming en de voorwaarden voor deelname aan de vergelijkende onderzoeken zijn te vinden in de deelnemingsvoorwaarden voor de respectieve vergelijkende onderzoeken.
 

18. Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden
Om klantrelaties te onderhouden, willen wij u graag enthousiast maken voor nieuwe productgroepen en diensten van ons, nieuwe klanten werven, oude klanten reactiveren en onze klanten informatie en aanbiedingen sturen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a, van de AVG.

In uitzonderlijke gevallen verwerken wij gegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f van de AVG (ook met de hulp van dienstverleners) uw gegevens voor de uitoefening van gerechtvaardigde belangen om informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen van ons aan u te communiceren en om onze informatie en aanbiedingen te verbeteren.

Wij verwerken de door ons verzamelde gegevens in het kader van de verkoop van goederen, de deelname aan prijsvragen en dergelijke met het oog op de reclame voor onze producten.

Dit kan zowel via het door u opgegeven e-mailadres als per post via de verwerkte contactgegevens waaronder branche- en bedrijfsnaam, via aanbiedingen en informatie over onze diensten.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, ook voor zover dit gebruik wettelijk is toegestaan zonder uw toestemming, door ons een informeel bericht te sturen of de door u gegeven toestemming in te trekken. Gelieve uw herroeping te richten aan mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of stuur een e-mail naar datenschutz@sigel.de.
 

19. Online sollicitatieprocedure

19.1 Reikwijdte van de gegevensverwerking
U hebt de mogelijkheid om online te solliciteren op onze website.

Voor uw deelname aan de sollicitatieprocedure is de verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk. Deze gegevens omvatten identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, contactgegevens zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres, alsmede gegevens met betrekking tot uw onderwijs- en/of beroepsloopbaan, zoals schooldiploma's en werkcertificaten, gegevens over opleiding, stages of vorige werkgevers. Deze gegevens kunnen worden ontleend aan een sollicitatieformulier dat u online op het sollicitatieplatform moet invullen, of aan door u verstrekte documenten zoals een sollicitatiebrief, een cv, een pasfoto, getuigschriften of andere bewijzen van beroepskwalificaties. Gegevens die verplicht zijn voor deelname aan de aanvraagprocedure worden dienovereenkomstig gemarkeerd als verplichte gegevens.

Wij maken gebruik van externe dienstverleners om het online aanvraagproces te verzorgen en uit te voeren.
In de loop van de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens namens ons verwerkt door dienstverleners op basis van art. 28 van de AVG.
Indien in het kader van deze opdracht voor verwerking persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit alleen indien aan de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van de AVG.

Voor zover in dit privacybeleid geen derde aanbieder wordt genoemd van wie wij gebruik maken om de online aanvraagfunctie te verzorgen, worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

19.2. Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Wij verwerken de bovenstaande gegevens met het oog op de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Indien u ons uw toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. Voor zover de verwerking van bovengenoemde gegevens plaatsvindt met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding/contractuele relatie, is de rechtsgrondslag art. 88, lid 1, van de AVG juncto § 26 (1) BDSG of art. 6, lid 1, onder b, van de AVG.

19.3 Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding, een opleidingsverhouding, een stage of een andere dienstbetrekking tot stand komt, worden de gegevens in eerste instantie verder opgeslagen en in het personeelsdossier opgenomen. Zo niet, dan eindigt de sollicitatieprocedure met de ontvangst van een afwijzing. In dat geval worden de gegevens na zes maanden gewist. Verwijdering vindt niet plaats indien verdere verwerking en opslag van uw persoonsgegevens in individuele gevallen noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. In dat geval hebben wij een rechtmatig belang bij de verdere verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Uw persoonsgegevens worden niet gewist, als wij op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn om ze bewaren.

19.4 Intrekking en bezwaar
U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven, te allen tijde intrekken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt met name de mogelijkheid om uw sollicitatie op elk moment in te trekken. In het kader van de sollicitatieprocedure mag u ons alleen de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om deel te nemen aan de sollicitatieprocedure en deze te voltooien. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om gegevens te verstrekken. Wij willen er echter op wijzen dat wij zonder deze gegevens de sollicitatieprocedure niet kunnen uitvoeren en uw sollicitatie niet in behandeling kunnen nemen. Hetzelfde geldt in geval van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.
 

20. Kinderen en jongeren
Onze website richt zich uitsluitend tot potentiële sollicitanten/klanten, alsook tot zakenpartners en vertegenwoordigers van de pers. Personen jonger dan 16 jaar mogen geen gegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogden. Wij vragen geen gegevens van kinderen en jongeren die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Wij verzamelen deze niet en geven ze niet door aan derden.
 

21. Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de wettelijke vereisten om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang.

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Deze website maakt gebruik van TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Al onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, alsmede de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en andere wetten die relevant zijn voor de gegevensbescherming, en vertrouwelijk met gegevens om te gaan.

Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.
 

22. Het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces
Als verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.
 

23. Rechten van de betrokkene
Voor zover wij uw gegevens verwerken, heeft u als betrokkene uitgebreide rechten, die hieronder in detail worden opgesomd:

23.1 Intrekking van toestemmingen
Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Hiertoe kunt u schrijven naar mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of een e-mail sturen naar datenschutz@sigel.de.

23.2 Recht op informatie
U kunt te allen tijde, in het kader van art. 15 van de AVG, informatie krijgen over uw gegevens. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de categorieën van mogelijke ontvangers en de geplande opslagperiode.

Gelieve uw verzoek om informatie te richten aan mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of een e-mail te sturen naar datenschutz@sigel.de.

23.3 Recht op correctie
In geval van onnauwkeurigheid van de gegevens hebt u het recht om correctie te vragen in het kader van art. 16 van de AVG om een correctie of aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens te vragen. Om uw recht op correctie uit te oefenen, kunt u schrijven naar mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of een e-mail sturen naar datenschutz@sigel.de.

23.4 Recht op wissen
U kunt in het kader van art. 17 AVG eisen dat de gegevens worden gewist indien de opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat. U kunt ook verzoeken om gegevens te laten wissen als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn om uw gegevens te blijven verwerken en als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als er een wettelijke verplichting is om ze te wissen op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving.

U kunt uw recht op verwijdering uitoefenen door te schrijven naar mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of door een e-mail te sturen naar datenschutz@sigel.de.

23.5 Recht op beperking van de verwerking
Voorts is in het kader van art. 18 van de AVG indien u de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren; indien de verwerking onwettig is, maar u de gegevens niet wilt wissen; indien het doel van de verwerking is verwezenlijkt, maar de gegevens noodzakelijk zijn voor de handhaving van uw wettelijke aanspraken; of indien u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens op grond van art. 21 AVG en er is nog niet vastgesteld of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

Om uw recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kunt u schrijven naar mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of een e-mail sturen naar datenschutz@sigel.de.

23.6 Recht op gegevensoverdracht
U kunt in het kader van art. 20 van de AVG heeft u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen (gegevensoverdraagbaarheid). Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden uw gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke laten doorgeven, voor zover dat technisch mogelijk is.

U kunt uw recht op gegevensoverdracht uitoefenen door te schrijven naar mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen, of door een e-mail te sturen naar datenschutz@sigel.de.

23.7 Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden (art. 21 van de AVG). Dit is mogelijk indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame of indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. In het geval van bezwaar tegen direct marketing beschikt u over een algemeen recht van bezwaar, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Om uw recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u schrijven naar mevr. Jil Schütz, SIGEL GmbH, Bäumenheimer Straße 10, 86690 Mertingen of een e-mail sturen naar datenschutz@sigel.de.

24. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Daarnaast wijzen wij erop dat u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, het recht hebt een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben een inbreuk vormt op de AVG.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres, is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen

25. Vragen, suggesties, klachten bij de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen hebt over onze informatie over gegevensbescherming of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Rechtsanwaltskanzlei Costard
Kanzlei für IT-Recht und Datenschutz
Rechtsanwalt Thomas P. Costard
EUROCOM Businesspark
Lina-Ammon-Straße 9
D-90471 Nürnberg
Telefoon: 0911 / 790 30 34
Fax: 0911 / 790 30 35
E- mail: info@it-rechtsberater.de
www.it-rechtsberater.de

Hij is ook beschikbaar als contactpersoon in geval van verzoeken om informatie, suggesties of klachten. 28. Wijziging van ons privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen voor zover dit op grond van technische ontwikkelingen noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze informatie over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Wij verzoeken u derhalve kennis te nemen van de actuele versie van ons privacybeleid.

De huidige stand is september 2021.